ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


I. A szabályzat hatálya

 • Jelen szabályzat hatálya kiterjed az ÚJ KEZDET MAGYARORSZÁG PÁRT nevű szervezet teljes egészére, valamennyi szervezeti egységére és az összes foglalkoztatottjára (a továbbiakban: Szervezet).

II. A szabályzat célja

 • A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok alaptörvény szerinti védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy a vállalkozás által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

III. Irányadó jogszabályok

 • A vállalkozásnak az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia, a jelen belső szabályzatban foglaltak szerint:
 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló a 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.)

IV. Értelmező rendelkezések

 • A GDPR-ban meghatározott fogalmak, amelyek közül jelen belső szabályzat jellegével összhangban az alábbi fogalmak emelendők ki:
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

További fogalmak:

 • adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének felmérését szolgáló dokumentum.
 • technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

V. Az adatkezelés alapelvei

 • A Szervezet az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).
 • A Szervezet a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).
 • A Szervezet az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a Szervezet nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.
 • A Szervezet adatkezelése pontos és naprakész. A Szervezet minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).
 • A Szervezet a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).
 • A Szervezet megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).
 • A Szervezet felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a Szervezet igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a Szervezet gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A Szervezet a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

VI. Adatkezelési jogalapok

 • A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább a 13-18. pontban meghatározott jogalapok egyike teljesül:
 • Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés a Szervezetre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés közérdekű vagy a Szervezetre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés a Szervezet vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).
 • A Szervezet egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során változhat.

VII. Az adatvagyon leltár

 • A Szervezet a tevékenysége körében végzett adatkezelésre vonatkozó, a GDPR és a jogszabályok által előírt kötelezettségeknek megfelelő technikai és szervezési intézkedések megalkotása céljából adatvagyon leltárt készít. Az adatvagyon leltár tartalmazza a vállalkozás által kezelt összes adatkört.
 • A Szervezet adatkezelési tevékenységével összefüggésben az adatvagyon leltárban meghatározásra kerülnek az alábbiak:
 • érintett: a weboldalon űrlapot kitöltött valamennyi személy
 • az adatkezelés megnevezése és célja:

Csatlakozás, jelentkezés:

Személyes adat:                                       Az adatkezelés célja:                                                               

Vezeték-és keresztnév                           Kapcsolattartás

E-mail cím                                                Kapcsolattartás

Telefonszám                                            Kapcsolattartás


Támogatás, adományozás:

Személyes adat                                       Az adatkezelés célja:

Név                                                            Adományok lebonyolítása, tranzakciók nyugtázása

E-mail cím                                                  Adományok lebonyolítása, tranzakciók nyugtázása

Bankszámlaszám                                      Adományok lebonyolítása, tranzakciók nyugtázása

 • az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja.

Az adatkezelés a tagság fenntartásához szükséges, személyes adatok megadása nélkül nem tudjuk a regisztrációt, illetve tagsági igényét feldolgozni.

 • az adatkezelés időtartama: az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivételt képezne a számviteli bizonylatok, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A személyes adatokhoz való hozzáférés, azok törlése, módosítása, vagy kezelésének korlátozása, az adatok hordozhatósága, az adatkezelések elleni tiltakozás az alábbi módon kezdeményezhető az érintett által:

Postai úton: 1136 Budapest, Tátra u. 5/a. alagsor 2.

E-mail-ben: ujkezdetmagyarorszagpart@gmail.com

 • kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz: a Szervezet, illetve adatkezelő munkatársai, az adatfeldolgozó.
 • alkalmaz-e a Szervezet adatfeldolgozót, ha igen kit, milyen célra és milyen személyes adatokhoz férhet hozzá és mennyi ideig tárolhatja a személyes adatokat:

Tárhely-szolgáltató:

Cégnév: Webnode AG

Azonosító CH - 170.3.036.124-0

Székhely Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland

Kapcsolati e-mail: support@webnode.com.

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat
 • Érintettek köre: a webhelyt használó valamennyi érintett
 • Adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, a kiszolgálás megfelelő működtetése
 • Adatkezelés időtartama: a Szervezet és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig vagy az érintettek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.

Cookie-k (sütik) kezelése:

 • A weboldalakra jellemző cookie-k az úgynevezett "jelszóval védett munkamenethez használt cookie" és a biztonsági cookie-k", melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosító, dátumok, időpontok
 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése.
 • Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének határideje.

Süti típusa:  Munkamenet sütik (session)

Adatkezelés joqalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdés

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Kezelt adatkör: connect.sid

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatot az adatkezelő.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészőből. (Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.)
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettektől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google AdSense Konverziókövetés:

 • A "Google AdSense" nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, illetve igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatást A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
 • Amikor a Felhasznaló egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépre, melyek érvényessége korlátozott, nem tartalmaz személyes adatot, így a Felhasználó nem azonosítható általuk.
 • Amikor a Felhasznaló a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google es az adatkezelő is láthatja, hogy a Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 • Minden Google AdSense ügyfel másik cookie-t kap, úgy azokat az AdSense ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 • Az információk - melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szeretek - azt a célt szolgálják, hogy az AdSense konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövetővel ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról, azonban személyes adatok nem jutnak el hozzá.
 • Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét.
 • További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata: www.google.de/policies/privacy/

Google Analytics:

 • Ez a honlap a Google Analytics alkalmazását használja, amely a Google Inc. (11 Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "11 cookie­-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a Felhaszáló által látogatott weblap használatának elemzését.
 • A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint a weboldal és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 • A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cooki-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ezesetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi a Felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatai a következő link segítségével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Közösségi oldalak:

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/lnstagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 • Az érintettek köre: Valamennyi regisztrált érintett, aki az említett közössége oldalakon és "lájkolta" a weboldalt.
 • Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, vagy a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", népszerűsítése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

VIII. Az érintett jogai és azok érvényesítése

 • A Szervezet a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek számára.

Tájékoztatáshoz való jog

 • A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
 • A Szervezet tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.
 • Az információkat írásban vagy más módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat is - kell megadni.

Tájékoztatás az érintett kérésére

 • Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
 • A Szervezet indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
 • Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a vállalkozás a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 • A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.
 • Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, úgy a Szervezet, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 • A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a vállalkozást terheli.

Kötelező tájékoztatás

 • Amennyiben a Szervezet az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg (ide értve különösen a tagokat), úgy a Szervezet mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
 • a Szervezet, illetve képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
 • a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a Szervezet vagy harmadik fél jogos érdekei;
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei
 • A személyes adatok első megszerzésének időpontjában a Szervezet a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a Szervezettől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
 • Ha a Szervezet a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és a 33. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
 • Amennyiben a Szervezet a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzése körében kezelt adatokat nem közvetlenül az érintettől szerezte meg, úgy a Szervezetnek nem áll fenn az érintettel szemben a 32. és 33. pontokban írt tájékoztatási kötelezettsége figyelemmel arra, hogy a Kkt. a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység vonatkozásában szigorú titoktartási kötelezettséget ír elő.

Hozzáférés joga

 • A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
 • Az érintett jogosult arra, hogy a Szervezet visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Szervezet közölte vagy közölni fogja
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Szervezettől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • A Szervezet kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
 • Az érintett által kért további másolatokért a Szervezet az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, melynek mértékét a vállalkozás árszabási szabályzata, egyéb szabályzata, vagy egyéb dokumentum tartalmazza.

Helyesbítéshez való jog

 • A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
 • A Szervezet, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 • A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.
 • A Szervezet indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a 17.és 18. pontok szerint alkalmazott adatkezelés jogalapok esetében (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés)
 • a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 • a személyes adatokat a vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • Az érintett törlési kérelmének a vállalkozás nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a vállalkozásra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.
 • Amennyiben a vállalkozáshoz törlési kérelem érkezik, a vállalkozás első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a vállalkozás elkérheti az érintett és a vállalkozás között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára a vállalkozás által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (a vállalkozás azonban nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).
 • Amennyiben a vállalkozásnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.
 • A vállalkozás a törlésről jegyzkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet a vállalkozás képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:
 • az érintett nevét
 • a törölt személyes adattípust
 • a törlés időpontját.
 • A vállalkozás tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

 • A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
 • A vállalkozás az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az vállalkozás ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a vállalkozásnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a 17. és 18. pontok szerint alkalmazott adatkezelés jogalapok esetében (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés) tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szervezet jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • A Szervezet tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Tiltakozás

 • A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.
 • A Szervezet az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
 • Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

 • Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

IX. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

 • Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a Szervezet az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja követni, és igazolni tudja.
 • A Szervezet a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi nyilvántartásokat vezeti:
 • adattovábbítás nyilvántartása
 • érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra a Szervezet által adott válaszok nyilvántartása
 • hatósági megkeresések és az arra a vállalkozás által adott válaszok nyilvántartása
 • adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása
 • jelentkezők nyilvántartása
 • marketing célú megkeresések nyilvántartása
 • adatvédelmi incidensek nyilvántartása.
 • A Szervezet a felelősségébe tartozóan végzett, a 59. pontban meghatározott adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:
 • a Szervezet neve és elérhetősége, valamint képviselőjének neve és elérhetősége;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják
 • adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk;
 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
 • ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.
 • A nyilvántartásokat a Szervezet elektronikus formátumban.

X. Adatbiztonsági rendelkezések

 • A Szervezet a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
 • Előzőek értelmében a Szervezet köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.
 • Az egyes adatkezelések biztonsági fokozatának megállapításához elemezni kell:
 • a kezelt személyes adatok jogosulatlan megismerésével, megváltoztatásával, törlésével, a hardver- és szoftvereszközök megrongálásával járó kockázatot és a várható kárt;
 • azt, hogy helyreállítható-e a sérült adatállomány, valamint az esetleges helyreállítás ráfordításait, a személyes adatok reprodukálásához szükséges adatforrások rendelkezésre állását, a manuális háttérnyilvántartásból az elveszített adatok pótlásának lehetőségét;
 • azt, hogy a kezelt személyes adatok jellegére tekintettel indokolt-e megkülönböztetett biztonsági előírásokat alkalmazni;
 • az adatbiztonságot veszélyeztető más kockázati elemeket;
 • A vállalkozás legalább az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza:

A Szervezet az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne férhessen hozzá arra jogosulatlan személy.

 • A vállalkozás legalább az alábbi logikai kontrollokat alkalmazza:

A Szervezet biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá.

 • A vállalkozás legalább az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazza:

A Szervezet biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés dokumentációkban nyomon követhető legyen.

XI. Adatvédelmi incidensek kezelése

 • Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.
 • Az adatvédelmi incidenst a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a hatóságnak.
 • Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
 • Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
 • Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben:
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 • közölni kell a tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhető­ségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell a Szervezet által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 • Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szervezet indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A jelen szabályzat 2021. december 15-én lép hatályba.


Készítsd el weboldaladat ingyen!